دکتر مهرداد هاشمی

کد نظام پزشکی : -

دکتر مهرداد هاشمی
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 69

آدرس : تهران - خیابان دماوند - بعد از سه راه آزمایش - روبروی صنایع مکانیک ارتش - بیمارستان لواسانی


تلفن های تماس :

۰۲۱-۷۷۳۱۱۰۱۱

۰۲۱-۷۷۳۱۱۰۱۲

۰۲۱-۷۷۳۱۱۰۱۳

۰۲۱-۷۷۳۱۱۰۱۴

۰۲۱-۷۷۳۱۱۰۱۵

۰۲۱-۷۷۳۱۶۰۰۰

هم
درد
اول
.
.
.