دکتر طیبه سیدصالحی

کد نظام پزشکی : -

دکتر طیبه سیدصالحی
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 22

آدرس : تهران - تقاطع حافظ و جمهوری- بیمارستان نجمیه


تلفن های تماس :

۰۲۱-۶۱۴۶۲۲۲۲

هم
درد
اول
.
.
.