دکتر دکتر آزاده اکبری سنه

کد نظام پزشکی : 16

دکتر دکتر آزاده اکبری سنه
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 37

آدرس : تهران - خیابان مولوی، ایستگاه باغ فردوس، بیمارستان شهید اکبر آبادی، بخش زنان

هم
درد
اول
.
.
.