دکتر طهماسب اختر

کد نظام پزشکی : 135906

دکتر طهماسب اختر
تهران کارشناس بهداشت تعداد بازدید : 16

آدرس : تهران - بندرعباس - داماهی گوهران 25 - مجتمع پرشیا


تلفن های تماس :

(۰۷۶۱) ۶۶۷۸۷۴۷

هم
درد
اول
.
.
.