دکتر دکتر سهراب مرادی بجستانی

کد نظام پزشکی : 12237

دکتر دکتر سهراب مرادی بجستانی
تهران پزشک متخصص جراحی عمومی تعداد بازدید : 235

آدرس : تهران - تهران: خیابان وحدت اسلامی ; میدان وحدت اسلامی بن بست رازی


تلفن های تماس :

021 5563 0553

هم
درد
اول
.
.
.