دکتر مهرداد هاشمی
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 126

آدرس : تهران - خیابان دماوند - بعد از سه راه آزمایش - روبروی صنایع مکانیک ارتش - بیمارستان لواسانی

تلفن های تماس :

۰۲۱-۷۷۳۱۱۰۱۱

۰۲۱-۷۷۳۱۱۰۱۲

۰۲۱-۷۷۳۱۱۰۱۳

۰۲۱-۷۷۳۱۱۰۱۴

۰۲۱-۷۷۳۱۱۰۱۵

۰۲۱-۷۷۳۱۶۰۰۰هم
درد
اول
.
.
.