دکتر طیبه سیدصالحی
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 27

آدرس : تهران - تقاطع حافظ و جمهوری- بیمارستان نجمیه

تلفن های تماس :

۰۲۱-۶۱۴۶۲۲۲۲هم
درد
اول
.
.
.