دکتر لیلی روزبه کارگر
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 80

آدرس : تهران - بلوار کشاورز ، خیابان ایتالیا، نرسیده به خیابان وصال شیرازی ، بیمارستان مصطفی خمینی

تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۱

۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۲

۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۳



هم
درد
اول
.
.
.