دکتر حمیدرضا داوری
تهران پزشک فوق تخصص جراحی قفسه سینه تعداد بازدید : 40 روزهای دوشنبه ساعت ?-4 بعد از ظهر\nروزهای دوشنبه ساعت 4 -6 عصر
دوره های گذرانده شده :
استاد تمام (پروفسور) جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران\nفلوشیپ پیوند ریه از بیمارستان هرفیلد انگلیس\nفارغ التحصیل جراحی توراکس دانشگاه علوم پزشکی تهران\nدوره های کوتاه مدت پیوند ریه در امریکا ، کانادا و اتریش\nانجام ترمیم دفرمیتی قفسه سینه با روش جدید ناس Nuss\nانجام کلیه جراحی های توراکس، قفسه سینه ، ریه، مری، پلور\nانجام روش های کم تهاجمی توراکوسکوپی، مدیاستینوسکوپی ،\nدرمان مزوتلیوما و سایر تومرها همراه با هیپرترمیک شیمی درمانی HITOC\nجراحی عمومی شامل جراحی تیرویید، پارتیرویید، معده و . .

هم
درد
اول
.
.
.