دکتر دکتر آزاده اکبري سنه

کد نظام پزشکی : 16

دکتر دکتر آزاده اکبري سنه
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - خيابان مولوي، ايستگاه باغ فردوس، بيمارستان شهيد اکبر آبادي، بخش زنان

هم
درد
اول
.
.
.