دکتر دکتر علي اکبر زينالو

کد نظام پزشکی : -

دکتر دکتر علي اکبر زينالو
تهران متخصص قلب و عروق تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - تهران: انتهاي بلوار کشاورز - خيابان دکتر محمد قريب - پلاک 62 بيمارستان مرکز طبي کودکان


تلفن های تماس :

021 6147 9000

هم
درد
اول
.
.
.