دکتر دکتر زهرا عسگری
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 135 فارغ التحصیل دوره پزشکی عمومی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران\n\nفارغ التحصیل دوره تخصصی جراحی زنان و زایمان در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

هم
درد
اول
.
.
.