دکتر دکتر رومينا روان بخش

کد نظام پزشکی : 23640

دکتر دکتر رومينا روان بخش
تهران پزشک متخصص جراحی عمومی تعداد بازدید : 1

آدرس : تهران - تهران: اقدسيه، ابتداي بلوار ارتش، ورودي اراج، خيابان 22 بهمن، شماره 6


تلفن های تماس :

02122980082

02129121070

02129121060

هم
درد
اول
.
.
.