دکتر دکتر طاهره دادپی

کد نظام پزشکی : 99539

دکتر دکتر طاهره دادپی
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 10

آدرس : تهران - - تهران: میدان راه آهن- میدان بهداری- بیمارستان بهارلو


تلفن های تماس :

021 5565 8500

هم
درد
اول
.
.
.